Få et uforpligtende malertilbud inden for 24 timer

Kvalitets- & miljøstyringshåndbog

Malerfirma Jan Jakobsen ApS Kvalitets- & miljøstyringssystem

INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. KVALITETSMÅLSÆTNING OG -POLITIK
  1. Kvalitetsmålsætning
  2. Kvalitetspolitik
 2. ORGANISATION
  1. Organisation
  2. Organisation og ansvar vedrørende kvalitetsstyringsaktiviteter
 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEM
  1. Ordreoptagelse
  2. Indkøb
  3. Processtyring
  4. Modtagekontrol af materialer
  5. Proceskontrol
  6. Slutkontrol
  7. Prøvning af overflader
  8. Afvigende produkter
  9. Registreringer vedrørende kvalitet
 4. MILJØSTYRINGSSYSTEM
  1. Miljømålsætning
  2. Organisation og ansvar vedrørende miljøstyringsaktiviteter
  3. Resume af miljøstyringsprocedurer
   1. Leverandører
   2. Valg af materialer
   3. Arbejdsmiljø og sikkerhed
   4. Affaldshåndtering
   5. Transport

1. KVALITETSMÅLSÆTNING OG -POLITIK

1.1 Kvalitetsmålsætning

Malerfirma Jan Jakobsen’s kvalitetsmålsætning er:

– At være kendt som en virksomhed, der udfører malerarbejdet og tilhørende serviceydel­ser, så disse opfylder kundens krav og forventninger.

– At have dokumenteret kvalitetsstyring og gennemføre fejlforebyggende aktiviteter.
– At være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde kvalitetsbevidste medarbejdere.

1.2 Kvalitetspolitik

I det daglige arbejder vi efter følgende kvalitetspolitikker:

Kvalitet i tilbud og ordreoptagelse

– Når opgaven ikke er specificeret i udbudsmateriale, vil vi udarbejde et tilbud som beskriver arbejdets omfang.

– Vi vil i samarbejde med kunden fastlægge forventningerne til malearbejdet, rådgive om behandlinger og materialevalg og tilbyde vejledning om farvevalg.

Kvalitet i indkøb

– Vi indkøber kun materialer hos godkendte leverandører og disse vurderes løbende på grundlag af evnen til at opfylde kvalitetskrav.

– Vi anvender kun godkendte underleverandører.

Kvalitet i udførelsen

– Vi vil styre malearbejdet efter beskrivelser af arbejdets omfang og foretage proceskontrol af kvalitetskritiske punkter.

– Opstår der fejl vil vi afhjælpe disse hurtigst muligt og med mindst mulig gene for kunden.

– Kvalitetsproblemer registreres og der igangsættes aktiviteter som forebygger gentagelse.

– Vi leverer et dokumenteret kvalitetsprogram når det ønskes.

2. ORGANISATION

2.1 Organisation

Malerfirma Jan Jakobsen organisationsopbygning fremgår af nedenstående organisa­tionsplan.

På entrepriser etableres en projektorganisation. Hvem der udpeges som malermester/­konduktør i projektorganisationen fremgår af afsnittet om projektorientering og -organisa­tion i kvalitets­programmet for entreprisen. For entreprisen udpeges eventuelt en formand, der kan fungere som stedfortræder for malermester, jf. nedenstående afsnit 2.3.

2.3 Organisation og ansvar vedrørende kvalitetsstyring

Malermester har det overordnede ansvar for Malerfirma Jan Jakobsen s kvalitets­styringssystem.

Organisation og ansvar vedrørende kvalitetsstyringsaktiviteter er sammenfattet nedenfor. Betegnelsen malermester, henviser til malermester som er udpeget i projektorga­nisationen.

Tilbud og ordreoptagelse, herunder aftale om projektændringer og aftaler vedrørende projektets økonomi, varetages af malermester.

Ansvaret for kvalitetsstyring af malearbejdet er uddelegeret til malerne. For at forebygge produktafvigelser, styres malearbejdet via arbejdsbeskrivelser og specifikation af forventet udfald. Som specifikation anvendes så vidt muligt godkendt førstegangspro­duktion/norm­prøve.

Malersvendene foretager egenkontrol i henhold til kontrolplan. Proceskontrol af kvalitets­kritiske punkter foretages af malermester eller formand i henhold til kontrolplan.

Slutkontrol foretages af malermester eller formand i henhold til kon­trolplan.

Kompetence til vurdering af afvigende produkter, og beslutning om afhjælpning, er placeret hos malermester.

3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET

Nedenfor sammenfattes de procedurer, der anvendes for at opfylde vores kvalitet­politikker og kravene i Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring.

3.1 Ordreoptagelse

For at sikre, at kundens specificerede krav og forventninger bliver fastlagt vil malermester, så vidt muligt, fastlægge kundens krav efter specificeret standard, fx. Malerfagets Behandlings Anvisninger (MBA) MBK, MBK Paradig­ma, Flügger eller tilsvarende med tilhørende behandlingsanvisning. Når opgaven ikke er specifi­ceret i udbudsmateriale udarbejder malermester et tilbud, som beskriver arbejdets omfang.

For præcist at fastlægge standarden af malebehandlingen udføres der, når det er muligt,

prøvebehandlinger/førstegangsproduktioner, som godkendes af kunden/dennes stedfor­træder. Registrering foretages på prøveskema.

For byggesagen udarbejder malermester en kontrolplan med angivelse af kontrolpunkter, ‑metode, ‑omfang, godkendelseskriterier, ansvar og registrering. Malerfirma Jan Jakobsen´s kontrolplan er i overensstemmelse med eventuel kontrolplan i udbudsmaterialet, ud­budskon­trolplanen, hvis andet ikke aftales. Malermester vil gennemgå projektmaterialet og om nødvendigt komme med kommentarer. Malermester deltager i fælles projekt­gennem­gang når det kræves.

Aftale om ændringer i malearbejdets art og omfang foretages skriftligt med malermester.

Ændringer indsættes i kvalitetsprogrammet og registreres på oversigtskema for udførelses dokumenter.

3.2 Indkøb

For at sikre, at der indkøbes malematerialer og udstyr, som opfylder specificerede krav foretager Malerfirmaet kun indkøb hos godkendte leverandører og disse vurderes løbende udfra deres evne til at opfylde kvalitetskrav. Der anvendes kun leverandører der, via til­knytning til “Foreningen for Danmarks Lak‑ og Farveindustri”, har tiltrådt bygge­leveran­ceklausulen om 5‑årigt entreprenøransvar.

3.3 Processtyring

For at sikre, at malearbejdet gennemføres ensartet og i overenstemmelse med det aftalte, vil malerne styre malearbejdet i henhold til arbejdsbeskrivelser og godkendte prøvebehand­linger/­førstegangsproduktioner.

3.4 Modtagekontrol af materialer

Ved modtagelse af materialer på pladsen, foretages modtagekontrol i henhold til kontrolplan. Registrering foretages på leverandørens følgeseddel.

3.5 Proceskontrol

Proceskontrol omfatter: 1) Kontrol af underlag og 2) Kontrol af udførelsen.

Malerne udfører egenkontrol af underlagets indfaldskrav og udfald af bundbehandling og slutbehandling i henhold til kontrolplan. Registrering af eventuelle afvigelser foretages af malermester eller formand på afvigerapport.

Malermester eller formand foretager kontrol af udvalgte kvalitetskritiske punkter, fx. fugtind­hold i træ, i henhold til kontrolplan. Registrering foretages på enten prøveskema eller kontrolskema, jf. kontrolplan.

Konstateres afvigelser arbejdes der ikke videre førend vurdering er foretaget, jf. afsnit 3.8.

3.6 Slutkontrol

Før aflevering foretager malermester slutkontrol i henhold til kontrolplan. Er der flere bygningsetaper tilstræbes det, at slutkontrollen foretages etapevis, for derved at forebygge gentagelse af kvalitetsproblemer. Registrering foretages på kontrolskema.

3.7 Prøvning af overflader.

Når prøvning af overflader indgår i kontrollen refereres der i kontrolplanen til MBK’s prøveme­toder. Prøvning foretages i henhold til skriftlige instruktioner og MBK metoder af personale som har gennemgået den nødvendige uddannelse og træning.

3.8 Afvigende produkter

Materialer, underlag og malebehandling der ikke lever op til specificerede krav registreres i afvigelsesrapport og vurderes af malermester med henblik på videre be­handling. Hvis nødven­digt kontaktes byggeledelsen.

3.9 Registreringer vedrørende kvalitet

Med henblik på at vise, at den krævede kvalitet er opnået opbevares dette kvalitetsprogram incl. kontrolplan, materialesedler, kontrolskemaer m.m. af Malerfirmaet Jan Jakobsen i mindst 5 år. Kopi af materialet afleveres til byggeledelsen.

4. MILJØSTYRINGSSYSTEM

4.1 Miljømålsætning

Det er Malerfirma Jan Jakobsen miljømålsætning:

– at overholde de til enhver tid gældende love og regler vedrørende ydre miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed

– at opfylde de miljømålsætninger som stilles i entrepriser.

4.2 Organisation og ansvar vedrørende miljøstyring

Malermester har det overordnede ansvar for miljøstyringssystemet.
Malermester har ansvaret for at deltage i sikkerhedsmøder på byggepladser.

Malerne har ansvaret for at følge regler om håndtering af materialer og affald på byggepladsen.

4.3 Resume af miljøstyringsprocedurer

Der er ikke etableret et selvstændigt miljøstyringssystem, men miljøforhold, og hensyntagen til miljøet, er en naturlig bestanddel af virksomhedens aktiviteter

Nedenfor er sammenfattet de procedurer der anvendes af malerfirma Jan Jakobsen

på områderne ydre miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

På alle Byggesager bliver der udarbejdet en APV. som ligger i Kvalitetssikringsmappen.

Alternativt kan denne også finde på hjemmesiden www.DenRigtigeMaler.dk

4.3.1 Leverandører

Leverandører vælges udfra en vurdering af pris, kvalitet, leveringsevne og vareudvalg. I vurderingen af leverandørens vareudvalg, indgår muligheden for at købe malevare fri for opløsningsmiddel, ammoniak m.m.

Som Malerfirma Jan Jakobsen´s Hovedleverandør er Udvalgt Beckers Maling A/S . Denne leverandør var en af de første leverandør i Danmark som fik indført Svanemærket samt Blomsten.

4.3.2 Valg af materialer

Inden for bygningsmalerarbejde anvendes princippet om substitution. Reglerne er angivet i en vejledning fra arbejdstilsynet. “Et produkt må ikke anvendes, hvis det kan erstattes af et andet produkt, der er mindre farligt eller mindre generende”.

Princippet om substitution følges konsekvent, og der anvendes stort set kun vandbaserede malematerialer. De fleste vandbaserede malinger indeholder små mængder opløsningsmid­ler. Såfremt det kræves, kan anvendes væg- og loftsmaling helt uden opløsningsmidler og ammoni­ak.

4.3.3 Arbejdsmiljø og sikkerhed på pladsen

For at holde sig ajour med den nyeste udvikling på området er Malerfirmaet Jan Jakobsen medlem af Maler-BST. Malermester og medarbejdernes sikkerhedsrepræ­sentant har hver et eksemplar af mappen “Arbejdsmiljø og Sikkerhed” fra Maler-BST, nu kaldet Arbejdsmiljøhuset som orienterer om udviklingen indenfor arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet.

Malermester deltager i sikkerhedsmøder som oprettes af bygherren/dennes koordinator på byggepladser.

4.3.4 Affaldshåndtering

Fast affald køres til Genbrugsstationer i Hovedstadsområdet og sorteres efter gældende regler.

Malingsemballage med en tynd, fuldstændig tør malingsfilm, skal efter Miljøstyrelsens retningslinier ikke betragtes som farligt affald, og håndteres derfor som brandbart affald.

4.3.5 Transport

Transport til og fra byggepladser, med maling og affald, foretages af leverandører og egne biler, dog vil der i spidsbelastninger og hastesituationer forekomme kørsel fra transportfirmaer.

Som leverandør til Brændstof er Valgt Statoil. Som levere miljødiesel, samt Benzin tilsat Bioetanol.

Danske Malermestre

Danske Malermestres garantiordning

For at skabe tryghed for dig som kunde, er vi som en selvfølge medlem af Danske malermestres garantiordning.

Danske Malermestres garantiordning sikre dig som forbruger, så du ved synlige fejl eller mangler vil få udbedret for op til 100.000 kr.

Det er menneskeligt at fejle, så hos Den rigtige maler er det en selvfølge at sikre os, at dit slutprodukt er fejlfrit og med Danske Malermestre i ryggen er dét en garanti.

Godt malerarbejde handler om kvalitet, teknik og æstetik

Lad malermesteren føre penslen, så du sikrer dig korrekt udført malerarbejde

Malerfirma Jan Jakobsen ApS bruger følgende kvalitetsprodukter

Beckers
KEIM Scandinavia
Dyrup
Flügger
Svanemærket